Plant species

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

jkunu qeghdin jikbru

Listing 1 - 2 from 2 for jkunu qeghdin jikbru

Intom Tistaqsuna, Ahna Nirrispondukom Mag. 1999
... ma jkollhom bzonn huwa li tara li ma jattakawhomx xi parassiti. Meta dawn ix-xtieli jkunu qeghdin jikbru ma jkollhomx bzonn ilma daqs xtieli ohra u allura ma jkollhomx bzonn attenzjoni daqs xtieli ... 'dawn ix-xtieli wiehed jista' jaffordja li jmur btala barra minn Malta, ghaliex anke meta jkunu qeghdin jikbru jifilhu joqoghdu minghajr ilma anke ghal hmistax-il gurnata. Min-naha l-ohra f'dak ...
www.petngarden.com

Il-Genus tas-Sansevieria
... nuza 50% potting compost imhallat ma' 25% perlite u 25% clay balls. Fiz-zmien li jkunu qeghdin jikbru nsaqqihom darba fil-gimgha u ma' kull tisqija naghtihom doza zghira ta' fertilizzant, izda ... minghajr l-ebda sinjal ta' varjegazzjoni. Sansevieria mason-congo 2 - Bit-tifriq: Meta s- Sanseveria jkunu qeghdin jikbru, johorgu hafna xitel zghir minn madwar ix-xitla originali. Meta dan ix-xitel jikber ...
www.petngarden.com
More from this site
These listings are filtered
View all for jkunu qeghdin jikbru